Przestrzeganie danych osobowych w przedsiębiorstwach

Biznes i prawo
Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji. Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury). Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach Rozpoczęciem procesu przystosowania, przez który musi przejść każde przedsiębiorstwo w celu uzyskania zgodności z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw. Pozwoli on, dokładnie określić rodzaj i zakres przetwarzanych danych osobowych, zidentyfikować obszary wymagające zmiany lub poprawy oraz zaplanować działania wdrożeniowe. Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają na przedsiębiorców nie tylko obowiązek wdrożenia zasad ochrony danych, reagowania na incydenty, rejestracji czynności przetwarzania…
Czytaj dalej